פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
בית
 
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
 
חוקים ותקנות
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
חוקים ותקנות
בריכות שחייה - תקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 11965- , ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
בריכות שחייה - תקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 11965- , ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
מקוואות טהרה - תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה) התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
מקוואות טהרה - תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה) התשנ"ט-1999
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
בריכות שחייה תברואה - תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה) (תיקון) התשע"ט-2018 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, אני מתקין תקנות אלה:
בריכות שחייה תברואה - תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה) (תיקון) התשע"ט-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, אני מתקין תקנות אלה:
זיהום הים - תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) התשמ"ג 1983 – (להלן - החוק) ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
זיהום הים - תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ד-1984
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) התשמ"ג 1983 – (להלן - החוק) ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
בניית בריכות שחייה - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 סעיפים רלבנטיים לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות (בריכות שחיה - קיץ 08) חלק זה הוסף לתוספת השנייה לתקנות העיקריות בתיקון מס' 2, תשס"ח – 2008, אשר פורסם בק"ת 6701, ע' 1203, ביום 7 באוגוסט 2008
בניית בריכות שחייה - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970
סעיפים רלבנטיים לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות (בריכות שחיה - קיץ 08) חלק זה הוסף לתוספת השנייה לתקנות העיקריות בתיקון מס' 2, תשס"ח – 2008, אשר פורסם בק"ת 6701, ע' 1203, ביום 7 באוגוסט 2008
רחצה בבריכות שחייה - תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:
רחצה בבריכות שחייה - תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:
חשמל בבריכות שחייה - תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל התשי"ד- 1954 ( להלן החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 , 31977אני מתקין תקנות אלה:
חשמל בבריכות שחייה - תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2003
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל התשי"ד- 1954 ( להלן החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 , 31977אני מתקין תקנות אלה:
חופי רחצה תקנים - תקן לאיכות מי-ים בחופי רחצה מוכרזים אישור חוף ים לרחצת הציבור מותנה בעמידה בתקן זה על כל פרטיו, כמפורט להלן:
חופי רחצה תקנים - תקן לאיכות מי-ים בחופי רחצה מוכרזים
אישור חוף ים לרחצת הציבור מותנה בעמידה בתקן זה על כל פרטיו, כמפורט להלן:
בריכות שחייה רישוי עסקים - תנאים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 - לעסק (בריכות שחייה) תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה
בריכות שחייה רישוי עסקים - תנאים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 - לעסק (בריכות שחייה)
תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה
נהיגה בחוף ים - צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), התשנ"ז-19971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(6) לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:
נהיגה בחוף ים - צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), התשנ"ז-19971
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(6) לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:
בריאות - פקודת בריאות העם, 1940
בריאות - פקודת בריאות העם, 1940
נגישות לאנשים מוגבלים - סעיפים רלבנטיים לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:
נגישות לאנשים מוגבלים - סעיפים רלבנטיים לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות
תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:
כריזה לבריכות שחייה - מפרט מספר 160 - כריזה - עמדת הפעלה ומיקרופון תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה
כריזה לבריכות שחייה - מפרט מספר 160 - כריזה - עמדת הפעלה ומיקרופון
תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה
תאורה בריכות שחייה - מפרט מספר 140 - תאורה בטחונית - עקרונות ויישומים תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה
תאורה בריכות שחייה - מפרט מספר 140 - תאורה בטחונית - עקרונות ויישומים
תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה
גדר מסורגת תקן - מפרט מס' 124.1 - גדר מסורגת- בריכות שחייה תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה - גדרות מסוגים שונים
גדר מסורגת תקן - מפרט מס' 124.1 - גדר מסורגת- בריכות שחייה
תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה - גדרות מסוגים שונים
גדר בלוקים תקן - מפרט מס' 121 - גדר בלוקים תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה - גדרות מסוגים שונים
גדר בלוקים תקן - מפרט מס' 121 - גדר בלוקים
תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה - גדרות מסוגים שונים
גדר בטיחות תקן - מפרט מס 120 - גדר בטחון רשת רגילה תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה - גדרות מסוגים שונים
גדר בטיחות תקן - מפרט מס 120 - גדר בטחון רשת רגילה
תנאים לרישוי בריכות מהמשטרה - גדרות מסוגים שונים
ניקיון חופים - חוק שמירת הסביבה החופית, התשסד - 2004 הגן על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה, לשקמם ולשמרם כמשאב בעל ערכים ייחודיים וכן למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה בהם;
ניקיון חופים - חוק שמירת הסביבה החופית, התשסד - 2004
הגן על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה, לשקמם ולשמרם כמשאב בעל ערכים ייחודיים וכן למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה בהם;
מכשירי החייאה - חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008* הגדרות מכשירי החייאה, מקום הצבת המכשירים, עונשין, דין המדינה, שינוי התוספת וביצוע התקנות.
מכשירי החייאה - חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008*
הגדרות מכשירי החייאה, מקום הצבת המכשירים, עונשין, דין המדינה, שינוי התוספת וביצוע התקנות.
אטרקציות לאירועים מידע - הפעלה בטוחה של מתקנים מתנפחים בשטח בריכות שחיה ריכוז מידע בטיחותי מטעם חטיבת האטרקציות לאירועים בלשכת המסחר, להפעלה בטוחה של מתקנים מתנפחים ומתקנים המיועדים לבריכות שחייה וסביבתן
אטרקציות לאירועים מידע - הפעלה בטוחה של מתקנים מתנפחים בשטח בריכות שחיה
ריכוז מידע בטיחותי מטעם חטיבת האטרקציות לאירועים בלשכת המסחר, להפעלה בטוחה של מתקנים מתנפחים ומתקנים המיועדים לבריכות שחייה וסביבתן
1 2 הבא
חיפוש בחוקים ותקנותמי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024