פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
בית
 
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
 
פרטיות
- מדיניות פרטיות -

מדיניות פרטיות

חברת הפורום הישראלי להסברה בע"מ מפעילת מדריך בריכות שחייה, חופי רחצה וספורט (להלן: "הבעלים", "פורטל") מכבדים את פרטיות המשתמשים בפורטל. תנאים אלה מלמדים על מדיניות הפרטיות הנהוגה בפורטל, והאופן בו משתמשים הבעלים במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים בפורטל, או שנאסף על-ידם בעת השימוש בפורטל.ע"י שימוש בפורטל הינך מביע את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הנ"ל. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. הבעלים רשאים לשנות, מעת לעת, וללא הודעה אישית את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.
מסירת פרטים לפורטל
חלק משירותי הפורטל מחייבים הרשמה. בעת ההרשמה, אתה עשוי להידרש למסור מידע אישי כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, גיל, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירות. הנך מצהיר כי אתה ממלא פרטים מלאים ומדויקים והבעלים לא יישאו בכל אחריות לשימוש במידע שגוי או מוטעה שיימסר על ידך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותי הפורטל יישמרו על ידי הבעלים. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם באי מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים בהם הנך נדרש למסור את המידע האישי כאמור.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורשת בכתב לתקן את המידע או למוחקו. ואנו נעשה כן. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהפורטל. מידע הדרוש להנהלת הפורטל לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בפורטל - יוסיף להישמר על ידי הנהלת הפורטל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

עוגיות
מפעילי הפורטל אוספים, או עשויים לאסוף מידע מן הגולש, בין היתר באמצעות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפורטל, לאימות פרטים, כדי להתאים את הפורטל להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הפורטל על הכונן הקשיח של מחשבך האישי על מנת לזהותו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפורטל, מהיכן הגעת אל הפורטל, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לפורטל, זיהוי המחשב או הרשת ממנה אתה גולש ועוד. הן עשויות לשמש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר בפורטל. המידע בעוגיות מוצפן. השימוש בעוגיות הינו מקובל וסטנדרטי בתעשיית האינטרנט. אם אינך רוצה לקבל עוגיות כאמור, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפורטל או באתרי אינטרנט אחרים.

אנו עשויים להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות בפורטל. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור בפורטל (ככל שישנן כאלו), מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך, לצורך איסוף מידע על שימושך בפורטל, כמו למשל פרסומות בהן צפית. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הפורטל ולפורטל אין גישה לעוגיות שלהן.  השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן עליה תוכל ללמוד באתרי האינטרנט שלהן שכתובותיהן מופיעות בפורטל.

השימוש במידע
בעת שתשתמש בפורטל, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת בפורטל, מהם העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (כתובת ה- IP) ממנה ניגשת לפורטל ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה בפורטל, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים בפורטל ולשם תפעולו התקין ופיתוחו של הפורטל. המידע המשמש לצורך כך לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
 • כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים בפורטל, יצירת שירותים ותכנים חדשים או שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הבעלים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות אותך אישית;
 • הבעלים רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין מידע שהם עצמם יפרסמו ובין מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. אתה תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. עם זאת, הבעלים לא ימסרו מיוזמתם את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר;
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. השימוש במידע למטרה זו לא יהיה בו כדי לזהות אותך אישית;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של הפורטל.
מסירת מידע לצד שלישי
הבעלים לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפורטל (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן, ובמקרים אלההבעלים  לא יחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל שימוש או העברה של כל מידע, לרבות מידע שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו:
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי הפורטל;
 • כאשר נדרשת העברת מידע בגין תלונות לארגון צרכני, על מנת לקדם את טובתו של צרכן, אלא אם כן תודיע במפורש כי אינך מעוניין בכך;
 • אם תפר את תנאי השימוש בפורטל, או אם תבצע באמצעות הפורטל, או בהתקשרות איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הבעלים צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הבעלים או כל גוף קשור אליהם;
 • בכל מקרה שהבעלים יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • הבעלים יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית בפורטל לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לבעלים, ואם הבעלים יארגנו את פעילותם או את פעילות הפורטל במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי, או במקרה של פשיטת רגל,  או יתמזגו עם גוף אחר או, ימזגו את פעילות הפורטל עם פעילותו של צד שלישי - לתאגיד החדש, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
מדיניות פרטיות של צד שלישי
אנו רשאים להתיר לצד שלישי לפרסם בפורטל. צד שלישי זה רשאי לאסוף מידע באמצעות טכנולוגיות מעקב על מנת לוודא את פעילותו התקינה ויכולת התגובה לפרסומיו. כל איסוף מידע מסוג זה כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי.
 
פורטל זה עשוי להכיל קישורים מקוונים לאתרים של צדדים שלישיים, וכמו כן, תוכן ושירותים של נותני שירות אחרים. לצדדים שלישיים אלו מדיניות פרטיות עצמאית והם עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע על מנת לאסוף מידע אישי שלך. לבעלים אין כל שליטה, אחריות וחבות כלפי אתרים של צד שלישי, התוכן שלהם או מדיניות הפרטיות שלהם. אנא בחן את מדיניות הפרטיות של כל צד שלישי בעצמך. 

אבטחת מידע
הבעלים מיישמים בפורטל אמצעים מסחריים סבירים לאבטחת המידע האישי שלך, ולמנוע גישה או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, נוכח המגבלות שחלות על כל רשת תקשורת, הבעלים לא מתחייבים שהשירותים בפורטל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים בפורטל.
 
הגנת פרטיות ילדים
הפורטל והתוכנה הפועלת בו אינם מכוונים כלפי ילדים ואינם אוספים באופן מודע ומכוון מידע אישי הנוגע לילדים מתחת לגיל 13 שנים באמצעות הפורטל ו/או התוכנה הקיימים בו.

מדיניות פרטיות זו מיושמת על הפורטל בלבד. הפורטל מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר הפורטל אינו אחראי לשמירת הפרטיות בהם. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות בכל אתר אינטרנט שהינך מבקר בו דרך קישור מהפורטל או כל אתר אחר האוסף מידע אישי ממך.
 
במידה ויש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא פנה בדואר
אלקטרוני ל- ilforum@netvision.net.il
 
מדורי פורטל ספורט
עמוד הבית סיווגים זרקור מקומי חדשות בשם אומרם מכרזים והזדמנויות עסקיות אירועים חוקים ותקנות מילון מונחים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024